1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ (2023-12-12 15:21:08) 1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่งประกาศและมีการขออนุญาต.pdf