ข่าวประชาสัมพันธ์ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

Date วันที่ เรื่อง
2022-11-15 12:19:00 15 พ.ย. 2565 แผนปฏิบัติการแบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานปี66
2022-11-15 12:17:53 15 พ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม66
2022-10-11 11:20:25 11 ต.ค. 2565 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
2022-10-07 16:54:54 7 ต.ค. 2565 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)
2022-10-03 12:10:09 3 ต.ค. 2565 (แก้ไข)ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
2022-09-28 12:01:04 28 ก.ย. 2565 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
2022-09-05 00:04:32 5 ก.ย. 2565 MOIT 8 1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร รอบ 2 2564
2022-09-03 23:35:07 3 ก.ย. 2565 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
2022-09-03 23:33:31 3 ก.ย. 2565 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 1 และ 2
2022-09-03 22:57:33 3 ก.ย. 2565 MOIT2 17.5 แบบสรุป สขร.1 เดือน กันยายน 2565
2022-09-03 22:56:33 3 ก.ย. 2565 MOIT2 17.5 แบบสรุป สขร.1 เดือน สิงหาคม 2565
2022-09-03 22:54:59 3 ก.ย. 2565 MOIT 17.5 แบบสรุป สขร. 1 เดือน กรกฎาคม 2565
2022-09-03 22:51:30 3 ก.ย. 2565 MOIT 2 15..รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ไตรมาส 4
2022-08-29 12:03:55 29 ส.ค. 2565 (แก้ไข) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
2022-06-27 16:20:26 27 มิ.ย. 2565 MOIT 2 8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2022-06-27 13:41:51 27 มิ.ย. 2565 MOIT 2 7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
2022-06-27 13:38:09 27 มิ.ย. 2565 MOIT 2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2022-06-25 09:34:33 25 มิ.ย. 2565 MOIT 14 5. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
2022-06-25 08:43:10 25 มิ.ย. 2565 MOIT 4 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ ไตรมาส 3
2022-06-25 08:34:50 25 มิ.ย. 2565 MOIT 4 3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
2022-06-25 08:32:19 25 มิ.ย. 2565 MOIT 4 2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3
2022-06-25 07:55:56 25 มิ.ย. 2565 MOIT 5 2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
2022-06-25 07:55:00 25 มิ.ย. 2565 MOIT 5 2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
2022-06-25 07:51:30 25 มิ.ย. 2565 MOIT 5 2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
2022-06-25 07:48:00 25 มิ.ย. 2565 MOIT 5 1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ ไตรมาส 3
2022-06-22 11:06:08 22 มิ.ย. 2565 MOIT 7 1.บันทึกแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2022-06-22 11:01:12 22 มิ.ย. 2565 MOIT 8 4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1 เม.ย. 65
2022-06-22 10:59:28 22 มิ.ย. 2565 MOIT 8 1.มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก 1 เม.ย. 65
2022-06-22 10:44:43 22 มิ.ย. 2565 MOIT 8 3.หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก 1 เม.ย. 2565
2022-06-22 10:39:02 22 มิ.ย. 2565 MOIT 8 2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1 เม.ย. 65
2022-03-30 13:25:06 30 มี.ค. 2565 MOIT 9. 5ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม
2022-03-30 12:42:49 30 มี.ค. 2565 MOIT 17 1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่
2022-01-12 09:57:26 12 ม.ค. 2565 8.แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุยกระชาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-01-12 09:56:48 12 ม.ค. 2565 7.แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบัว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-01-12 09:55:55 12 ม.ค. 2565 6.แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-01-12 09:55:02 12 ม.ค. 2565 5.แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-01-12 09:54:18 12 ม.ค. 2565 4.แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวยาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-01-12 09:52:12 12 ม.ค. 2565 3.แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-01-12 09:50:56 12 ม.ค. 2565 2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-01-12 09:47:05 12 ม.ค. 2565 1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมีประจำปีงบประมาณ 2565
2021-12-29 11:12:12 29 ธ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ แนวทางสาหรับประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ปี 2565
2021-12-28 15:56:04 28 ธ.ค. 2564 แผนจัดหาพัสดุ MOIT4 ข้อ
2021-12-28 11:43:36 28 ธ.ค. 2564 MOIT 4 2.หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน