ITA 2566

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ


ปีงบประมาณ 2566 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2023)

ITA 2566

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2023-09-09 15:07:23 9 ก.ย. 2566 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2023-09-09 14:59:48 9 ก.ย. 2566 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-09-09 14:59:16 9 ก.ย. 2566 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ MOIT2
2023-09-09 14:58:58 9 ก.ย. 2566 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2023-09-09 14:58:32 9 ก.ย. 2566 16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ MOIT2
2023-09-09 14:58:02 9 ก.ย. 2566 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ MOIT2
2023-09-08 20:35:27 8 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT4
2023-09-08 20:32:33 8 ก.ย. 2566 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง12เดือน MOIT4
2023-09-08 20:31:30 8 ก.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 12เดือน MOIT4
2023-09-08 20:26:57 8 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT5
2023-09-08 20:26:26 8 ก.ย. 2566 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566 MOIT5
2023-09-08 20:25:45 8 ก.ย. 2566 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566 MOIT5
2023-09-08 20:25:05 8 ก.ย. 2566 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566 MOIT5
2023-09-08 20:23:59 8 ก.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 MOIT5
2023-09-04 15:55:57 4 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT10
2023-09-04 15:55:32 4 ก.ย. 2566 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT10
2023-09-04 15:54:55 4 ก.ย. 2566 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT10
2023-09-04 15:53:59 4 ก.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงาน MOIT10
2023-09-04 15:41:31 4 ก.ย. 2566 6. มีบันทึกข้อความรายงาน MOIT11
2023-09-04 15:40:11 4 ก.ย. 2566 5. มีภาพกิจกรรม MOIT11
2023-09-04 15:38:55 4 ก.ย. 2566 4. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ MOIT11
2023-09-04 15:24:14 4 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT12
2023-09-04 15:23:51 4 ก.ย. 2566 2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการ MOIT12
2023-09-04 15:23:15 4 ก.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผล MOIT12
2023-09-04 14:40:43 4 ก.ย. 2566 2.รายงานการประเมิน MOIT13
2023-09-04 14:39:43 4 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT13
2023-09-04 14:38:43 4 ก.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน MOIT13
2023-09-02 17:00:06 2 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT16
2023-09-02 16:59:06 2 ก.ย. 2566 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม MOIT16
2023-09-02 16:58:09 2 ก.ย. 2566 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต MOIT16
2023-09-02 16:57:42 2 ก.ย. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงาน MOIT16
2023-09-02 15:12:10 2 ก.ย. 2566 2. มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง MOIT17
2023-09-02 15:02:14 2 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2023-09-02 15:00:47 2 ก.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน MOIT17
2023-09-02 14:29:59 2 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ MOIT19
2023-09-02 14:29:25 2 ก.ย. 2566 2. มีรายงานการเรี่ยไร MOIT19
2023-09-02 14:28:54 2 ก.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน MOIT19
2023-09-02 14:19:44 2 ก.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT22
2023-09-02 14:14:56 2 ก.ย. 2566 2. มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการการ MOIT22
2023-09-02 14:12:03 2 ก.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด MOIT22
2023-06-27 22:35:52 27 มิ.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน9เดือน MOIT5
2023-06-27 22:35:28 27 มิ.ย. 2566 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566 MOIT5
2023-06-27 22:35:08 27 มิ.ย. 2566 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566 MOIT5
2023-06-27 22:34:45 27 มิ.ย. 2566 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566 MOIT5
2023-06-27 22:34:11 27 มิ.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 MOIT5
2023-06-27 22:26:03 27 มิ.ย. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรอบ9เดือน MOIT4
2023-06-27 22:23:25 27 มิ.ย. 2566 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566รอบ9เดือน MOIT4
2023-06-27 22:22:15 27 มิ.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รอบ9เดือน MOIT4
2023-06-25 21:02:08 25 มิ.ย. 2566 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2023-06-25 20:59:20 25 มิ.ย. 2566 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร MOIT7
2023-06-25 20:58:34 25 มิ.ย. 2566 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก MOIT7
2023-06-25 20:57:33 25 มิ.ย. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี MOIT7
2023-03-28 18:39:20 28 มี.ค. 2566 4. มีภาพถ่ายกิจกรรม MOIT21
2023-03-28 18:37:13 28 มี.ค. 2566 3. มีกิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ MOIT21
2023-03-27 16:59:09 27 มี.ค. 2566 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา MOIT20
2023-03-27 16:54:07 27 มี.ค. 2566 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ MOIT8
2023-03-26 11:56:58 26 มี.ค. 2566 7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT11
2023-03-26 11:52:51 26 มี.ค. 2566 3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม MOIT11
2023-03-26 11:52:31 26 มี.ค. 2566 2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม MOIT11
2023-03-26 11:52:03 26 มี.ค. 2566 1.2 โครงการ MOIT11
2023-03-26 11:51:26 26 มี.ค. 2566 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ MOIT11
2023-03-24 13:08:04 24 มี.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล6เดือน MOIT5
2023-03-24 13:07:41 24 มี.ค. 2566 สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566 MOIT5
2023-03-24 13:07:05 24 มี.ค. 2566 สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 MOIT5
2023-03-24 13:06:26 24 มี.ค. 2566 สขร. 1 เดือนมกราคม 2566 MOIT5
2023-03-24 13:05:37 24 มี.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร6เดือน MOIT5
2023-03-24 13:02:06 24 มี.ค. 2566 4.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT4
2023-03-24 13:00:59 24 มี.ค. 2566 4.2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง MOIT4
2023-03-24 12:54:10 24 มี.ค. 2566 4.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-03-21 19:20:46 21 มี.ค. 2566 3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ MOIT22
2023-03-21 19:20:13 21 มี.ค. 2566 2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ MOIT22
2023-03-21 19:19:46 21 มี.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด MOIT22
2023-03-21 19:17:04 21 มี.ค. 2566 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT21
2023-03-21 18:50:36 21 มี.ค. 2566 2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 MOIT21
2023-03-21 18:49:15 21 มี.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ MOIT21
2023-03-21 18:47:00 21 มี.ค. 2566 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ MOIT20
2023-03-21 18:46:39 21 มี.ค. 2566 5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT20
2023-03-21 18:46:12 21 มี.ค. 2566 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรม MOIT20
2023-03-21 18:45:43 21 มี.ค. 2566 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม MOIT20
2023-03-21 18:45:15 21 มี.ค. 2566 1.2 โครงการ MOIT20
2023-03-21 18:44:02 21 มี.ค. 2566 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT20
2023-03-21 14:41:57 21 มี.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2023-03-21 14:41:17 21 มี.ค. 2566 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) MOIT19
2023-03-21 14:40:54 21 มี.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไร MOIT19
2023-03-21 14:32:06 21 มี.ค. 2566 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2. MOIT18
2023-03-21 14:31:19 21 มี.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง MOIT18
2023-03-21 13:56:18 21 มี.ค. 2566 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT18
2023-03-21 13:55:31 21 มี.ค. 2566 2. มีมาตรการป้องกันการทุจริต MOIT18
2023-03-21 13:53:10 21 มี.ค. 2566 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2023-03-21 13:52:44 21 มี.ค. 2566 4. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต MOIT17
2023-03-21 13:52:02 21 มี.ค. 2566 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต MOIT17
2023-03-21 13:51:35 21 มี.ค. 2566 2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง MOIT17
2023-03-21 13:50:58 21 มี.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุม MOIT17
2023-03-15 15:45:11 15 มี.ค. 2566 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน MOIT16
2023-03-09 13:36:58 9 มี.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT16
2023-03-09 13:33:17 9 มี.ค. 2566 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต MOIT16
2023-03-09 13:32:49 9 มี.ค. 2566 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-03-09 13:32:26 9 มี.ค. 2566 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน MOIT16
2023-03-09 13:31:31 9 มี.ค. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน MOIT16
2023-03-07 18:45:39 7 มี.ค. 2566 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต MOIT15
2023-03-07 17:55:07 7 มี.ค. 2566 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน MOIT15
2023-03-07 17:54:42 7 มี.ค. 2566 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2023-03-07 17:53:35 7 มี.ค. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน MOIT15
2023-02-27 16:46:22 27 ก.พ. 2566 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2023-02-27 16:45:36 27 ก.พ. 2566 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. MOIT14
2023-02-27 16:45:01 27 ก.พ. 2566 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง MOIT14
2023-02-27 16:44:25 27 ก.พ. 2566 2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป MOIT14
2023-02-27 16:37:09 27 ก.พ. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2023-02-27 15:19:30 27 ก.พ. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2023-02-27 15:15:03 27 ก.พ. 2566 2. มีรายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่างในหน้า 75) MOIT13
2023-02-27 15:09:47 27 ก.พ. 2566 จัดกิจกรรมเกณฑ์จริยธรรม MOIT13
2023-02-27 14:54:04 27 ก.พ. 2566 แนวปฏิบัติที่หน่วยงานจัดทำขึ้นตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ MOIT13
2023-02-27 14:52:19 27 ก.พ. 2566 1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน MOIT13
2023-02-27 14:34:29 27 ก.พ. 2566 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2023-02-27 14:34:06 27 ก.พ. 2566 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT12
2023-02-27 14:33:46 27 ก.พ. 2566 2. มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ MOIT12
2023-02-27 14:33:00 27 ก.พ. 2566 . มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง MOIT12
2023-02-24 15:11:47 24 ก.พ. 2566 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2023-02-24 15:11:11 24 ก.พ. 2566 3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน MOIT9
2023-02-24 15:10:38 24 ก.พ. 2566 2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT9
2023-02-24 15:10:09 24 ก.พ. 2566 1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT9
2023-02-24 14:50:02 24 ก.พ. 2566 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2023-02-24 14:49:40 24 ก.พ. 2566 5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT8
2023-02-24 14:49:00 24 ก.พ. 2566 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการ MOIT8
2023-02-24 14:48:19 24 ก.พ. 2566 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ MOIT8
2023-02-24 14:47:48 24 ก.พ. 2566 1.2 โครงการ MOIT8
2023-02-24 14:46:07 24 ก.พ. 2566 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT8
2023-02-24 14:35:29 24 ก.พ. 2566 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2023-02-24 14:35:06 24 ก.พ. 2566 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร MOIT7
2023-02-24 14:33:59 24 ก.พ. 2566 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก MOIT7
2023-02-24 14:33:38 24 ก.พ. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก MOIT7
2023-02-24 14:30:31 24 ก.พ. 2566 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2023-02-24 14:30:03 24 ก.พ. 2566 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT6
2023-02-24 14:29:36 24 ก.พ. 2566 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT6
2023-02-24 14:29:05 24 ก.พ. 2566 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2023-02-24 14:27:36 24 ก.พ. 2566 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT6
2023-02-24 14:27:10 24 ก.พ. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน MOIT6
2022-12-29 23:37:11 29 ธ.ค. 2565 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT2
2022-12-29 23:25:35 29 ธ.ค. 2565 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT3
2022-12-29 23:21:03 29 ธ.ค. 2565 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ MOIT1
2022-12-29 13:26:16 29 ธ.ค. 2565 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-29 13:25:43 29 ธ.ค. 2565 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2022-12-29 13:25:05 29 ธ.ค. 2565 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2022-12-24 02:11:11 24 ธ.ค. 2565 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
2022-12-24 02:08:58 24 ธ.ค. 2565 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2022-12-24 01:35:31 24 ธ.ค. 2565 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา MOIT1
2022-12-23 18:55:38 23 ธ.ค. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT5
2022-12-23 18:55:15 23 ธ.ค. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 MOIT5
2022-12-23 18:54:51 23 ธ.ค. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 MOIT5
2022-12-23 18:54:27 23 ธ.ค. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 MOIT5
2022-12-23 18:54:02 23 ธ.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. MOIT5
2022-12-23 18:53:25 23 ธ.ค. 2565 3.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT4
2022-12-23 18:52:53 23 ธ.ค. 2565 3.2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 MOIT4
2022-12-23 18:49:46 23 ธ.ค. 2565 3.1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข MOIT4
2022-12-23 18:49:14 23 ธ.ค. 2565 2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-23 18:48:49 23 ธ.ค. 2565 2.2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT4
2022-12-23 18:48:14 23 ธ.ค. 2565 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ MOIT4
2022-12-23 18:47:46 23 ธ.ค. 2565 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT4
2022-12-23 18:47:24 23 ธ.ค. 2565 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ MOIT4
2022-12-23 18:46:54 23 ธ.ค. 2565 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT4
2022-12-23 18:46:33 23 ธ.ค. 2565 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT4
2022-12-23 18:45:49 23 ธ.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความ MOIT4
2022-12-23 16:32:19 23 ธ.ค. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ MOIT3
2022-12-23 16:31:27 23 ธ.ค. 2565 1. มีบันทึกข้อความ MOIT3
2022-12-23 16:30:16 23 ธ.ค. 2565 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 MOIT2
2022-12-23 16:29:24 23 ธ.ค. 2565 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2022-12-23 16:27:52 23 ธ.ค. 2565 5. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ MOIT2
2022-12-23 16:26:20 23 ธ.ค. 2565 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี MOIT2
2022-12-23 16:25:25 23 ธ.ค. 2565 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-23 16:24:55 23 ธ.ค. 2565 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-23 16:24:23 23 ธ.ค. 2565 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม MOIT2
2022-12-23 16:23:10 23 ธ.ค. 2565 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม MOIT2
2022-12-23 16:22:30 23 ธ.ค. 2565 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT2
2022-12-23 16:19:07 23 ธ.ค. 2565 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT2
2022-12-23 16:18:50 23 ธ.ค. 2565 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น MOIT2
2022-12-23 16:16:55 23 ธ.ค. 2565 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน MOIT2
2022-12-23 14:04:15 23 ธ.ค. 2565 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ MOIT2
2022-12-23 14:03:31 23 ธ.ค. 2565 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2022-12-23 13:09:03 23 ธ.ค. 2565 .4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-23 13:08:18 23 ธ.ค. 2565 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน MOIT2
2022-12-23 13:07:48 23 ธ.ค. 2565 1.2 นโยบายของผู้บริหาร MOIT2
2022-12-23 12:37:36 23 ธ.ค. 2565 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร MOIT2
2022-12-23 12:14:26 23 ธ.ค. 2565 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT1
2022-12-23 11:57:57 23 ธ.ค. 2565 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT1
2022-12-23 11:57:15 23 ธ.ค. 2565 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล MOIT1
2022-12-23 11:56:47 23 ธ.ค. 2565 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ MOIT1
2022-12-23 11:54:44 23 ธ.ค. 2565 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง MOIT1
2022-11-15 12:19:00 15 พ.ย. 2565 แผนปฏิบัติการแบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานปี66
2022-11-15 12:17:53 15 พ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม66
2022-10-07 16:54:54 7 ต.ค. 2565 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)
2022-10-03 12:10:09 3 ต.ค. 2565 (แก้ไข)ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
2022-09-28 12:01:04 28 ก.ย. 2565 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
2022-08-29 12:03:55 29 ส.ค. 2565 (แก้ไข) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ