ITA 2567

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ปีงบประมาณ 2567 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2567)

ITA 2567

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2024-06-21 20:13:47 21 มิ.ย. 2567 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรอบเมษายน2567 MOIT7
2024-06-21 20:13:09 21 มิ.ย. 2567 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบเมษายน2567 MOIT7
2024-06-21 20:12:28 21 มิ.ย. 2567 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบเมษายน2567 MOIT7
2024-06-21 20:11:17 21 มิ.ย. 2567 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศรอบเมษายน2567 MOIT7
2024-06-21 20:03:25 21 มิ.ย. 2567 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลไตรมาส3 MOIT5
2024-06-21 20:02:57 21 มิ.ย. 2567 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2567 MOIT5
2024-06-21 20:02:32 21 มิ.ย. 2567 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2567 MOIT5
2024-06-21 20:01:52 21 มิ.ย. 2567 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2567 MOIT5
2024-06-21 20:01:21 21 มิ.ย. 2567 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 MOIT5
2024-03-21 19:10:18 21 มี.ค. 2567 2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ MOIT20
2024-03-21 19:09:34 21 มี.ค. 2567 3. มีรายงานผลการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา MOIT20
2024-03-21 19:08:40 21 มี.ค. 2567 4. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT20
2024-03-21 19:07:56 21 มี.ค. 2567 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT20
2024-03-21 18:51:13 21 มี.ค. 2567 1.2 โครงการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2024-03-21 18:30:52 21 มี.ค. 2567 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT20
2024-03-21 18:20:50 21 มี.ค. 2567 3. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT8
2024-03-19 19:26:52 19 มี.ค. 2567 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT5
2024-03-19 19:26:16 19 มี.ค. 2567 สขร. 1 เดือนมีนาคม 2567 MOIT5
2024-03-19 19:25:43 19 มี.ค. 2567 สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 MOIT5
2024-03-19 19:25:18 19 มี.ค. 2567 สขร. 1 เดือนมกราคม 2567 MOIT5
2024-03-19 19:24:57 19 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 MOIT5
2024-03-19 01:03:03 19 มี.ค. 2567 2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและมีการ MOIT11
2024-03-19 01:01:03 19 มี.ค. 2567 5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา MOIT11
2024-03-17 17:51:59 17 มี.ค. 2567 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2024-03-17 17:51:38 17 มี.ค. 2567 4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT21
2024-03-17 17:51:08 17 มี.ค. 2567 3. มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 MOIT21
2024-03-17 17:42:29 17 มี.ค. 2567 2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด MOIT21
2024-03-17 17:27:10 17 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 MOIT21
2024-03-17 17:08:18 17 มี.ค. 2567 3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน MOIT22
2024-03-17 17:07:41 17 มี.ค. 2567 2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ MOIT22
2024-03-17 17:04:32 17 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคาม MOIT22
2024-03-17 16:50:50 17 มี.ค. 2567 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT19
2024-03-17 16:50:25 17 มี.ค. 2567 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด MOIT19
2024-03-17 16:37:21 17 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT19
2024-03-16 19:15:53 16 มี.ค. 2567 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT18
2024-03-16 19:15:30 16 มี.ค. 2567 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2. MOIT18
2024-03-16 19:14:26 16 มี.ค. 2567 2. มีมาตรการป้องกันการทุจริต MOIT18
2024-03-16 19:03:54 16 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง MOIT18
2024-03-16 17:01:26 16 มี.ค. 2567 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT17
2024-03-16 16:58:26 16 มี.ค. 2567 4. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต MOIT17
2024-03-16 16:55:38 16 มี.ค. 2567 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต MOIT17
2024-03-16 16:35:30 16 มี.ค. 2567 2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง MOIT17
2024-03-16 16:33:39 16 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุม MOIT17
2024-03-15 19:14:43 15 มี.ค. 2567 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT16
2024-03-15 19:10:55 15 มี.ค. 2567 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน MOIT16
2024-03-13 19:07:31 13 มี.ค. 2567 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปราม MOIT16
2024-03-13 18:54:05 13 มี.ค. 2567 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม MOIT16
2024-03-06 22:15:46 6 มี.ค. 2567 2.3 ให้คัดลอก Link ตามข้อ 2.2 วางในระบบ MITAS ด้วย MOIT15
2024-03-06 22:14:43 6 มี.ค. 2567 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-06 22:14:12 6 มี.ค. 2567 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT15
2024-03-06 22:13:08 6 มี.ค. 2567 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-06 22:12:48 6 มี.ค. 2567 1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT15
2024-03-06 18:53:29 6 มี.ค. 2567 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ MOIT14
2024-03-06 18:52:51 6 มี.ค. 2567 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ MOIT14
2024-03-06 18:50:09 6 มี.ค. 2567 2-3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปวัสดุสิ้นเหลือง MOIT14
2024-03-06 18:49:37 6 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ MOIT14
2024-03-05 18:28:56 5 มี.ค. 2567 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT13
2024-03-05 18:28:31 5 มี.ค. 2567 2. มีรายงานการประเมิน MOIT13
2024-03-05 18:28:02 5 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน MOIT13
2024-03-05 18:15:19 5 มี.ค. 2567 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT12
2024-03-05 18:13:55 5 มี.ค. 2567 4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT12
2024-03-05 18:10:31 5 มี.ค. 2567 3. มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม MOIT12
2024-03-05 18:09:45 5 มี.ค. 2567 2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง MOIT12
2024-03-05 18:05:52 5 มี.ค. 2567 1. มีประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ MOIT12
2024-03-05 17:58:14 5 มี.ค. 2567 7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT11
2024-03-05 17:57:43 5 มี.ค. 2567 6. มีบันทึกข้อความรายงาน MOIT11
2024-03-05 17:57:03 5 มี.ค. 2567 4. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ MOIT11
2024-03-05 17:54:17 5 มี.ค. 2567 3. มีรายงานผลการดำเนินโครงการ MOIT11
2024-03-05 17:53:12 5 มี.ค. 2567 1.2 โครงการ MOIT11
2024-03-05 17:50:37 5 มี.ค. 2567 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ MOIT11
2024-03-01 18:30:57 1 มี.ค. 2567 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT10
2024-03-01 18:30:31 1 มี.ค. 2567 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT10
2024-03-01 18:30:03 1 มี.ค. 2567 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ MOIT10
2024-03-01 18:29:29 1 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน MOIT10
2024-03-01 18:05:56 1 มี.ค. 2567 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT9
2024-03-01 18:05:35 1 มี.ค. 2567 3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน MOIT9
2024-03-01 18:05:10 1 มี.ค. 2567 2. มีคู่มือปฏิบัติการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต MOIT9
2024-03-01 18:04:43 1 มี.ค. 2567 1. มีคู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ MOIT9
2024-03-01 17:53:16 1 มี.ค. 2567 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT8
2024-03-01 17:51:36 1 มี.ค. 2567 4. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัด MOIT8
2024-03-01 17:51:10 1 มี.ค. 2567 2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ MOIT8
2024-03-01 17:50:36 1 มี.ค. 2567 1.2 โครงการอบรม MOIT8
2024-03-01 17:50:09 1 มี.ค. 2567 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการอบรม MOIT8
2024-03-01 17:27:54 1 มี.ค. 2567 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2024-03-01 17:27:27 1 มี.ค. 2567 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร MOIT7
2024-03-01 17:26:24 1 มี.ค. 2567 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน MOIT7
2024-03-01 17:25:49 1 มี.ค. 2567 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก MOIT7
2024-03-01 16:59:43 1 มี.ค. 2567 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2024-03-01 16:59:17 1 มี.ค. 2567 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT6
2024-03-01 16:58:01 1 มี.ค. 2567 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน MOIT6
2024-03-01 15:49:57 1 มี.ค. 2567 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ที่ใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT6
2024-02-29 22:39:24 29 ก.พ. 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต MOIT13
2024-02-29 22:35:11 29 ก.พ. 2567 การจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์ MOIT13
2024-02-29 22:28:31 29 ก.พ. 2567 ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2567 MOIT13
2023-12-20 21:53:35 20 ธ.ค. 2566 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ MOIT2
2023-12-15 17:54:25 15 ธ.ค. 2566 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ MOIT2
2023-12-15 17:51:08 15 ธ.ค. 2566 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT4
2023-12-15 17:50:05 15 ธ.ค. 2566 2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ MOIT4
2023-12-15 17:49:04 15 ธ.ค. 2566 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี MOIT4
2023-12-15 16:29:48 15 ธ.ค. 2566 3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT4
2023-12-15 16:28:36 15 ธ.ค. 2566 3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 MOIT4
2023-12-15 16:26:39 15 ธ.ค. 2566 3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย MOIT4
2023-12-15 16:12:48 15 ธ.ค. 2566 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT4
2023-12-15 16:11:49 15 ธ.ค. 2566 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT4
2023-12-15 16:10:08 15 ธ.ค. 2566 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT4
2023-12-15 16:08:52 15 ธ.ค. 2566 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT4
2023-12-15 15:58:11 15 ธ.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-15 15:51:09 15 ธ.ค. 2566 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 MOIT2
2023-12-15 15:50:10 15 ธ.ค. 2566 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT2
2023-12-15 15:49:10 15 ธ.ค. 2566 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-12-15 15:34:58 15 ธ.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT5
2023-12-15 15:34:08 15 ธ.ค. 2566 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566 MOIT5
2023-12-15 15:33:00 15 ธ.ค. 2566 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566 MOIT5
2023-12-15 15:17:06 15 ธ.ค. 2566 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566 MOIT5
2023-12-15 15:15:23 15 ธ.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ MOIT5
2023-12-14 17:47:04 14 ธ.ค. 2566 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2023-12-14 17:46:17 14 ธ.ค. 2566 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน MOIT2
2023-12-14 17:45:19 14 ธ.ค. 2566 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ MOIT2
2023-12-14 17:44:30 14 ธ.ค. 2566 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-14 17:43:28 14 ธ.ค. 2566 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2023-12-14 17:42:26 14 ธ.ค. 2566 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2023-12-14 17:40:35 14 ธ.ค. 2566 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ MOIT2
2023-12-14 17:39:08 14 ธ.ค. 2566 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-14 17:38:04 14 ธ.ค. 2566 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-14 17:36:41 14 ธ.ค. 2566 7. ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บท MOIT2
2023-12-14 17:33:44 14 ธ.ค. 2566 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม MOIT2
2023-12-14 17:32:51 14 ธ.ค. 2566 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ MOIT2
2023-12-14 17:31:30 14 ธ.ค. 2566 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
2023-12-14 17:30:18 14 ธ.ค. 2566 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2023-12-14 17:29:09 14 ธ.ค. 2566 2. วิสัยทัศน์ MOIT2
2023-12-14 17:23:48 14 ธ.ค. 2566 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น MOIT2
2023-12-14 17:22:51 14 ธ.ค. 2566 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน MOIT2
2023-12-14 17:21:08 14 ธ.ค. 2566 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ MOIT2
2023-12-14 17:20:15 14 ธ.ค. 2566 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2023-12-14 17:19:20 14 ธ.ค. 2566 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-14 17:18:16 14 ธ.ค. 2566 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน MOIT2
2023-12-14 17:17:06 14 ธ.ค. 2566 1.2 นโยบายของผู้บริหาร MOIT2
2023-12-14 17:14:52 14 ธ.ค. 2566 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร MOIT2
2023-12-12 16:27:34 12 ธ.ค. 2566 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT3
2023-12-12 16:26:41 12 ธ.ค. 2566 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ MOIT3
2023-12-12 16:25:15 12 ธ.ค. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง MOIT3
2023-12-12 16:08:13 12 ธ.ค. 2566 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล MOIT1
2023-12-12 16:07:26 12 ธ.ค. 2566 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตาม MOIT1
2023-12-12 16:05:27 12 ธ.ค. 2566 2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ MOIT1
2023-12-12 15:27:04 12 ธ.ค. 2566 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-12-12 15:23:42 12 ธ.ค. 2566 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. MOIT1
2023-12-12 15:21:56 12 ธ.ค. 2566 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. MOIT1
2023-12-12 15:19:16 12 ธ.ค. 2566 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ MOIT1
2023-11-15 15:30:24 15 พ.ย. 2566 คำสั่งคณะทำงานชมรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2023-11-15 15:29:11 15 พ.ย. 2566 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน